MITSUBISHI

                                         

mỗi trang
Bộ lập trình FX3U-128MR/ES-A

Bộ lập trình FX3U-128MR/ES-A

Bộ lập trình FX3U-128MR/ES-A 

Nguồn cấp:100-240VAC 50/60Hz .

Ngõ vào ra: 64 (input)Ngõ vào NPN/PNP,64 (output) Ngõ ra dạng relay 30VDC/240VAC 2A

Liện hệ:0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
Bộ lập trình FX3U-128MT/ES-A

Bộ lập trình FX3U-128MT/ES-A

Bộ lập trình FX3U-128MT/ES-A 

Nguồn cấp:100-240VAC 50/60Hz .

Ngõ vào ra: 64 (input)Ngõ vào NPN/PNP,64 (output) Ngõ ra dạng transistor 5-30VDC 0.5A

Liện hệ:0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
Bộ lập trình FX3U-64MT/ES-A

Bộ lập trình FX3U-64MT/ES-A

Bộ lập trình FX3U-64MT/ES-A 

Nguồn cấp:100-240VAC 50/60Hz 45W.

Ngõ vào ra: 32 (input)Ngõ vào NPN/PNP,32 (output) Ngõ ra dạng transistor 5-30VDC 0.5A

Liện hệ:0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
Bộ lập trình FX3U-64MR/ES-A

Bộ lập trình FX3U-64MR/ES-A

Bộ lập trình FX3U-64MR/ES-A 

Nguồn cấp:100-240VAC 50/60Hz 45W.

Ngõ vào ra: 32 (input)Ngõ vào NPN/PNP,32 (output) Ngõ ra dạng relay 30VDC/240VAC 2A 

Liện hệ:0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
Bộ lập trình FX3U-48MT/ES-A

Bộ lập trình FX3U-48MT/ES-A

Bộ lập trình FX3U-48MT/ES-A 

Nguồn cấp:100-240VAC 50/60Hz 40W.

Ngõ vào ra: 24 (input)Ngõ vào NPN/PNP,24 (output) Ngõ ra dạng transistor 5-30VD 0.5A

Liện hệ:0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
Bộ lập trình FX3U-48MR/ES-A

Bộ lập trình FX3U-48MR/ES-A

Bộ lập trình FX3U-48MR/ES-A 

Nguồn cấp:100-240VAC 50/60Hz 40W.

Ngõ vào ra: 24 (input)Ngõ vào NPN/PNP,24 (output) Ngõ ra dạng relay 30VDC/240VAC 2A.

Liện hệ:0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
Bộ lập trình FX3U-16MR/ES-A

Bộ lập trình FX3U-16MR/ES-A

Bộ lập trình FX3U-16MR/ES-A 

Nguồn cấp:100-240VAC 50/60Hz 30W.

Ngõ vào ra: 8 (input)Ngõ vào NPN/PNP,8 (output) Ngõ ra dạng relay 30VDC/240VAC 2A.

Liện hệ:0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
Bộ lập trình FX3U-16MT/ES-A

Bộ lập trình FX3U-16MT/ES-A

Bộ lập trình FX3U-16MT/ES-A 

Nguồn cấp:100-240VAC 50/60Hz 30W.

Ngõ vào ra: 8 (input)Ngõ vào NPN/PNP,8 (output) Ngõ ra dạng transistor 5-30VDC 0.5A.

Liện hệ:0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
Bộ lập trình FX3U-32MT/ES-A

Bộ lập trình FX3U-32MT/ES-A

Bộ lập trình FX3U-32MT/ES-A

Nguồn cấp :100-240V 50/60Hz 35W

Ngõ vào ra(I/O):16 (input)Ngõ vào NPN/PNP,16(output) Ngõ ra dạng transistor 5-30VDC 0.5A

Liện hệ:0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
Bộ lập trình FX3U-32MR/ES-A

Bộ lập trình FX3U-32MR/ES-A

Bộ lập trình FX3U-32MR/ES-A

Nguồn cấp :100-240V 50/60Hz 35W

Ngõ vào ra(I/O):16 (input)Ngõ vào NPN/PNP,16(output) Ngõ ra dạng relay 30VDC/240VAC 2A

Liện hệ:0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042

Top